MIT-CHIEF ALUMNI

 

2012

 

Co-President

 

Rui Li, Xu Zhang

Vice President

 

Pei Qi, Qingxuan Meng

Conference

 

Ivanka Xu, Yu Chen

Director

Haofan Cheng, James Chen, Jason Fang, Jiayi Shen, Minyi Zhang, Tewei Luo, Ying Ding

Member

Contest

 

Hang Chen, Jingjing Chai, Zhifei Ge

Director

Andrew Chen, Danyang Wu, Lu Zhang, Millie Liu, Na Yu, Pengcheng Yin, Rui Xiao, Shanshan Liu, Ting Ren, Ya Lin, Yang Fan, Yichen Sun, Yufan Wang

Member

Internal Affairs

 

Kunyi Li, Lucas Liu

Director

Fan Wu, Huaiyu Meng, Li Gong, Meng Sun, Tan Zhao, Yifei Han

Member

Marketing

 

Lianghui Shi, Summer Xia

Director

CangQiong Ao, Erru Yang, Haoyu Wu, Kathy Zhao, Lingling Ge, Lucas Liu, Mian Qin, Rebecca Qiu, Richard Hung, Shuo Yang, Shuqian Yu, Wangshu Guo, Ye Wang, Yuan Wang, Yunzhe Wang, Yuzhao Ni

Member

Sponsorship

 

Director

Jiayuan Luo, Weiwei Gong

Dan Shen, Jie Situ, Jing Zhang, Jun Lin, Katherine Huang, Kelly Lan, Shaobai Wang, Wei Wang, Yuanyuan Yin

Member

Technology

 

Dheera Venkatraman

Director

Yuzhao Ni

Member