2015

 

Co-President

 

Yan Tan, Yi Ding

China Trip

 

Cheryl Cui, Zhuo Liu

Vice President

 

Jiaming Liu, Min He, Yuxuan Zhang

Member

Conference

 
 

Fangchang Ma

Vice President

Elane Pu, Guangyu Zhou, Hang Liu, Hanjiao Qiu, Jiali Hua, Jingwen Zheng, Julie Zhu, Zeyu Lu, Mingze Li, Tiancheng Tang, Yusheng Qi

Member

Contest

 

Chu Ma, Tian Xia, Xuanhe Fan

Vice President

Qingkai Liang, Tian Xia, Xuanhe Fan

Member

Marketing

 

Jiaming Liu, Min He, Yuxuan Zhang

Vice President

Lisa Wan, Xin Hu, Yingxin Dai

Member

Operation

 

Qiaochu Li, Wenting Xing

Vice President

Anlin Fan

Director

Qingying Zeng, Weiqi Li, Yu He

Member

Sponsorship

 

Pibin Teng

Vice President