MIT-CHIEF Alumni

 

2013

 

Co-President

 

Hang Chen, Pei Qi

Conference

 

Andrew Radin, Tewei Luo, Ziwei Chen

Vice President

Shimei Lu, Xia Chen, Yang Fan, Yuting Wang, Zhuo Liu

Member

Contest

 

Jiayuan Luo, Zhifei Ge

Vice President

Ding Han, Dong Guan, Jingjing Chai, Le Chang, Millie Liu, Tian Gan, Yajing Rao, Yan Tan, Yang Fan, Yue Qian, Zhuo Liu

Member

Marketing

 

Katherine Huang, Xuanhe Fan

Vice President

Duan Wang, Hao Zhou, Haoyu Wu, Kimberly Choy, Lucas Liu, Rebecca Qiu, Ting Zhou, Weishun Xu, Yuan Wang, Zhaolong Liu

Member

Office

 

Yichao Pan

Secretary

Hao Zhou, Yuting Wang

Member

Partnership

 

Ting Ren, Yajing Rao

Vice President

Baoguang Zhai, Chen Song, Liyang Xu, Shaobai Wang, Yang Fan

Member

Sponsorship

 

Julia Somerdin

Vice President

Baoguang Zhai, Yisi Lu, Yong Zhao, Zhe Cui

Member