MIT-CHIEF Alumni

 

2014

 

Co-President

 

Jingjing Chai, Yichao Pan

Conference

 

Yan Tan

Vice President

Fangchang Ma, Jason Fang, Lan Wang, Ningning Du, Peng Xu, Xiaoqing Tang, Yang Fan, Yi Ding, Yuting Wang

Member

Contest

 

Jiayuan Luo, Zhe Zhao

Vice President

Ding Han, Dong Guan, Fangchang Ma, Hang Zhao, Shuang Yin, Tian Xia, Xiaonan Wang, Yang Du, Yong Zhao

Member

Marketing

 

Katherine Huang

Vice President

Dan Shen, Dongni Wang, Hao Zhou, Jiaming Liu, Xinwen Su, Yuan Wang, Yuxuan Zhang

Member

Sponsorship

 

Xuanhe Fan, Yajing Rao, Zhuo Liu

Vice President

Cheryl Cui

Director

Chen Bi, Pibin Teng, Rongbin YU, Shaobai Wang, Ting Zhou, Wen Tao, Xinwen Yu, Yiran Cheng, You Jin, Zeliang Cheng

Member